Senioritalon esittely

ViaDia Senioritalo on seniori-ikäisten oma olohuone Vihdin Nummelassa. 

Paikalle voi tulla viettämään aikaa tai osallistumaan harraste- ja vertaisryhmiin sekä monenlaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi annamme palvelu- sekä digiohjausta ajanvarauksella ja ilman. Toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista.  Ohjelmaa järjestämme yhteistyössä laajan yhteistyöverkoston kanssa, kuten useiden eläkeläisjärjestöjen, Vihdin kunnan ja koulutuskuntayhtymä Luksian kanssa.

ViaDia Senioritalon toiminta alkoi Yhdessä eteenpäin -hankkeella vuonna 2020. ViaDia Senioritalo saikin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak-avustus) vuonna 2023 toimintansa jatkamiseksi.

Tavoitteenamme on ikäihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen. Lisäämme yhteistyötä ikäihmisten palveluja tuottavien yhdistysten ja vihtiläisten oppilaitosten kesken. Järjestämme harraste- ja vertaistukiryhmätoimintaa sekä monenlaisia eri tilaisuuksia eri teemoilla.

Kohdennettu toiminta-avustus (AK avustus) voi tarkoittaa pitkäikäistä toimintaa. Työssä jatkavat samat työntekijät: Tiina Martin seniorityövastaavana ja Satu Kulta toiminnanjohtajana. Työssä on mukana 4–5 toiminnanohjaajaa, jotka hoitavat kahvilaa sekä osallistuvat ryhmiin niissä avustamalla tai niitä järjestämällä. Talolla toimii myös yksi digiohjaaja.

Senioritalon asiakkaille tarjotaan myös palveluohjausta. Voimme auttaa esimerkiksi erilaisten hakemusten tekemisessä. Apua voi pyytää monenlaiseen arjen pulmaan. 

Senioritalon ajantasaisen ohjelman näet täältä: Senioritalon kalenteri

Toiminta, tapahtumat ja ohjelma tapahtuu keskeisellä paikalla Nummelassa, osoitteessa Asemantie 1. 

Senioritalo toimii myös yhteistyöalustana ikäihmisten palveluja tuottaville vihtiläisille yhdistyksille, oppilaitoksille, seurakunnille, Vihdin kunnan kulttuuri- ja liikuntapalveluille sekä muutamalle yrityksellekin. Yhteistyöverkosto suunnittelee ja toteuttaa harraste- ja vertaistukiryhmiä ja tapahtumia yhteistyössä kanssamme.

Tule tutustumaan toimintaamme!

 

ViaDia Senioritalon rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ViaDia Senioritalon vapaaehtoisrekisterin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.6.2020.

1. Rekisterinpitäjä
ViaDia Länsi-Uusimaa ry, Kenttätie 2 b 8, 03250 Ojakkala

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt
Satu Kulta, satu.kulta@viadia.fi, p. 0504337555

3. Rekisterin nimi
ViaDia Senioritalon vapaaehtoistyöntekijöiden rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä vapaaehtoisten henkilötiedot sekä muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään yhteydenpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin mahdollisesti tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, osoite ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä muut yhteydenpitoon tarvittavat tiedot. Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii ViaDia Senioritalon vapaaehtoisena työntekijänä. Vanhentuneet yhteystiedot poistetaan rekisteristä kuluvan vuoden aikana.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan vapaaehtoissopimuksesta, jonka vapaaehtoinen täyttää vapaaehtoistyön alkaessa. Vapaaehtoinen voi antaa yhteystietojaan myös sähköpostin, puhelimen tai sosiaalisen median välityksellä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain työntekijöiden tai luottamushenkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).