Yhdessä eteenpäin -hanke

Yhdessä eteenpäin -hankkeen perusajatuksena on mennä yhdessä eteenpäin, yksinäisyydestä yhteyteen. Eläkevuodet voivat olla onnellinen ja mielekäs jakso elämässä. Voimme yhdessä järjestää tilanteita kohtaamisille ja mielenkiintoiselle toiminnalle yhteistyönä monien toimijoiden kanssa (yhdistykset, oppilaitokset, Vihdin kunta).

Vihdin Nummelassa alkoi keväällä 2020 ViaDia Senioritalo, Yhdessä eteenpäin -hanke (2020-2022), minkä tarkoituksena on luoda Nummelan ja sen lähialueen ikäihmisille osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa edistäen ikäihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toiminta, tapahtumat ja ohjelma tapahtuu keskeisellä paikalla Nummelassa, osoitteessa Asemantie 1. Kaikki toiminta on osallistujalleen maksutonta ja vapaaehtoista.

Senioritalo toimii myös yhteistyöalustana ikäihmisten palveluja tuottaville vihtiläisille yhdistyksille, oppilaitoksille, seurakunnille, Vihdin kunnan kulttuuri- ja liikuntapalveluille sekä muutamalle yrityksellekin. Yhteistyöverkosto suunnittelee ja toteuttaa harraste- ja vertaistukiryhmiä ja tapahtumia yhteistyössä kanssamme.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeellemme rahoituksen: ”Ikäihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteistyön lisäämiseen ikäihmisten palveluja tuottavien yhdistysten ja vihtiläisten oppilaitosten kesken perustamalla ViaDia Senioritalon Vihdin Nummelaan.” Hanketta rahoittaa myös Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Vihdin kunta ja ViaDia ry. Kolmen vuoden hankkeen jälkeen on mahdollisuus hakea Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusta pysyvälle toiminnalle.

Hankkeen tavoitteet

Yhdessä eteenpäin -hankkeen tavoitteita ovat:
– ViaDia Senioritalon toiminnan aloittaminen kulmakivenä osallistava ja yhteisöllinen toimintatapa.
– Ikäihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemisen tukeminen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen osallistamalla mukaan Senioritalon toimintaan sekä toimimaan ryhmissä omien taitojen ja elämänkokemusten jakajana ja vertaistukena.
– Romani- ja maahanmuuttajaikäihmisten tasavertainen osallistuminen ViaDia Senioritalon toimintaan.

Yhteistyökumppanit

Hanke tekee yhteistyötä useiden paikallisten tahojen kanssa, kuten Vihdin kunnan, perusturvakuntayhtymä Karviaisen, koulutuskuntayhtymä Luksian ja useiden paikallisten yhdistysten kanssa.

 

ViaDia Senioritalon rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ViaDia Senioritalon vapaaehtoisrekisterin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.6.2020.

1. Rekisterinpitäjä
ViaDia Länsi-Uusimaa ry, Kenttätie 2 b 8, 03250 Ojakkala

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt
Satu Kulta, satu.kulta@viadia.fi, p. 0504337555

3. Rekisterin nimi
ViaDia Senioritalon vapaaehtoistyöntekijöiden rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä vapaaehtoisten henkilötiedot sekä muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään yhteydenpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin mahdollisesti tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, osoite ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä muut yhteydenpitoon tarvittavat tiedot. Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii ViaDia Senioritalon vapaaehtoisena työntekijänä. Vanhentuneet yhteystiedot poistetaan rekisteristä kuluvan vuoden aikana.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan vapaaehtoissopimuksesta, jonka vapaaehtoinen täyttää vapaaehtoistyön alkaessa. Vapaaehtoinen voi antaa yhteystietojaan myös sähköpostin, puhelimen tai sosiaalisen median välityksellä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain työntekijöiden tai luottamushenkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).